Міжнародна наукова конференція присвячена 100-річчю свячень Йосифа Сліпого

30 вересня 1917 р. в церкві Успіня Пресвятої Богородиці в Уневі отець-
диякон Йосиф Сліпий одержав з рук митрополита Андрея Шептицького
пресвітерські свячення.

З цього приводу майбутній патріарх Української
Греко-Католицької Церкви написав таке у своїх «Споминах»: «Саме в 1917
році вернувся з російської в’язниці митрополит Андрей. Тому, що це була
війна, то він з Петербурга дістався Швеції, а звідтам до Швейцарії і з
Швейцарії переїжджав через Інсбрук та казав мені приїхати до Галичини на
свячення. Я одержав дияконат у Львові, а пресвітерат в Уневі, до якого
представляв мене о. Йосиф Схрейверс, бо там був монастир редемптористів».
У 2017 р. минає століття з часу свячень людини, яка протягом ХХ ст. була
скелею для Української Греко-Католицької Церкви та не дала комуністичному
тоталітарному режимові ліквідувати її. Дата є доброю нагодою ще раз
привернути увагу академічної спільноти та громадськості до питання
поглиблення досліджень спадщини патріарха Йосифа Сліпого. Для реалізації
цієї можливості, пропонуємо взяти участь у Міжнародній науковій
конференції присвяченій 100-річчю свячень Йосифа Сліпого, яка
відбуватиметься у стінах Унівської Святоуспенської Лаври Студійського
Уставу 30 вересня 2017 р.
Мета і завдання конференції. Організувати науковий форум за участі
дослідників на якому виходячи з історичної, богословської та філософської
спадщини патріарха Йосифа Сліпого розглянути і обговорити:
o Бачення патріархом Йосипом Сліпим концепції розвитку Греко-
Католицької Церкви у ХХ ст.
o Опір тоталітарним режимам і заходи, спрямовані на збереження Греко-
Католицької Церкви в СРСР та у світі.
o Освітню та наукову діяльність патріарха Йосифа Сліпого у площині
історичних, богословських та філософських досліджень.
Конференція триватиме один день і включатиме роботу у двох секціях в
ранковий та у після обідній час:
1. Йосиф Сліпий – патріарх, людина, епоха.
2. Духовна спадщина патріарха Йосифа Сліпого: історичний,
богословський та філософський контекст.
Конференція відбудеться 30 вересня 2017 р. у приміщенні
Святоуспенська Унівська Лавра Студійського Уставу за адресою:
Святоуспенська Унівська Лавра Студійського Уставу, с. Унів
Перемишлянського району Львівської області.
Запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів, студентів, семінаристів та
членів монаших спільнот взяти участь у роботі конференції.
Заявку на участь у роботі конференції (форма заявки додається),
анотацію доповіді українською мовою та мотиваційний лист (до 300 слів)
просимо надсилати до 1 липня 2017 р. на адресу: univ 2017@ ukr.net та
заповнити форму:
https :// docs. google. com / forms / d / e /1 FAIpQLSeHBDgSQShEsjS 3 PsWGTpTpuA 3R
IzxtXLw 0_ cdkvKWcvqaUww /viewform.
За матеріалами конференції планується видання збірника.
Пріоритетність при включенні до збірки надається безпосереднім учасникам
конференції (виступ на секційному засіданні). До збірника включатимуться
статті, які відповідають науковим стандартам і вимогам, які подаються
нижче. Проведення конференції, харчування та публікація матеріалів
забезпечуються коштами організаторів. Проїзд і проживання здійснюється за
рахунок учасників. Конференція не передбачає заочної участі.
Оргкомітет може забронювати для Вас:
Проживання у Львові (Гостинний дім “Архистратиг”, вул.
В.Винниченка 20а, вартість проживання за одну добу 400 грн. (двомісний, є
можливість скористатися міні-кухнею), тел. 0630185550).
Проживання в Уневі (Гостиниця Святоуспенської Унівської Лаври
Студійського Уставу, вартість проживання за одну добу 200 грн. включно з
сніданком, обідом та вечерею, тел. 0688301840)
Початок роботи конференції 30 вересня 2017 р. о 9.30; реєстрація о 9.00.
Доїзд до місця проведення конференції. Зустріч групи доповідачів
конференції буде відбуватися біля Порохової вежі з боку вул. В. Винниченка о
7.30. Виїзд автобусом групи доповідачів конференції зі Львова заплановано о
7.45.
Для слухачів або ж доповідачів, які запізняться на автобус своєї групи,
пропонуємо доїхати до місця проведення конференції, у Святоуспенську
Унівську Лавру Студійського Уставу, міжміським автобусом Львів-Унів.
Нижче подаємо адресу відправлення і графік руху міжміського автобуса:
Адреса відправлення: автостанція Львів АС-6, вул. Личаківська, 154.
Графік руху автобусу Львів-Унів. Години відправлення:
Львів-Унів Унів-Львів
7.25 5.45
10.45 8.40
14.25 11.50
17.50 15.40
20.55 18.50
Вартість проїзду міжміським автобусом Львів-Унів – 27 грн.
Просимо учасників конференції заздалегідь зареєструватися онлайн. Не
пізніше 15 липня 2017 року учасники електронно отримають підтвердження
про участь в конференції.
Довідки за телефоном: 0974405454, е-mail: univ 2017@ ukr.net
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ
Статті подаються у електронному варіанті (формат doc). Електронний
варіант має складатися з двох файлів: заявки та тексту статті; назви обох
файлів мають починатися з прізвища учасника. Наприклад: Когут_стаття.doc;
Когут_заявка.doc.
Загальні вимоги. Стаття передбачає науковий стиль викладу результатів
дослідження. Вона повинна відповідати тематиці конференції і сучасному
стану науки. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу,
за правильне цитування і коректне посилання на джерела. До друку
приймаються статті українською, англійською та польською мовами, які не
були раніше публіковані. Редакція залишає за собою право на рецензування,
редагування, скорочення і відхилення статей. Аспіранти, магістри та студенти
мають подавати рекомендаційний лист від наукового керівника завірений
печаткою установи, де вони навчаються.
Стаття повинна містити такі необхідні елементи:
 постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;
 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття;
 формулювання цілей статті (постановка завдання);
 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
 висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямку.
Основний текст статті складається з таких структурних елементів:
– УДК (зліва від центра, нежирно, 12-й шрифт);
– Ініціали та прізвище автора (по центру, жирно, 14-й шрифт);
установа, яку представляє автор (по центру, курсивом, нежирно, 12-й
шрифт);
– Назва статті (по центру, великими літерами, жирно, 14-й шрифт,
інтервал 1);
Після цього:
 Анотація українською (п. і. б. автора курсивом, жирно; назва статті
жирно; текст анотації – два-три речення, за всією шириною, нежирно;
усе – 12-й шрифт, інтервал 1);
– Ключові слова українською (під відповідними анотаціями, 4-5
термінів, нежирно, «ключові слова» курсивом жирно, 12-й шрифт,
інтервал 1);
 Розширена анотація англійською мовою включає ініціали та прізвище
автора, назву статті, ключові слова. Загальний обсяг – 900-1500 знаків
із пробілами.
 Текст статті: за всією шириною, шрифт Times New Roman 14 із
інтервалом 1,5, абзац 1,25, текстовий редактор Microsoft Word; поля:
ліве 30 мм, праве 15 мм, верхнє та нижнє 20 мм; текст друкувати без
переносів; сторінки не нумерувати.
 Обов’язкове розрізнення знаків тире (–) і дефіс (-), використання лапок
такого формату – «» («текст»); скорочення на зразок т. п., т. д., ініціали
при прізвищах (напр., І.І. Когут), указівки на сторінки (с. 34), назви
населених пунктів (м. Жовква), рр. – роки, перед квадратними чи
круглими дужками, а також в них – друкувати через нерозривний
відступ (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).
 Бібліографічні посилання: «Бібліографічні посилання» – по центру,
жирно, 14-й шрифт; бібліографічні позиції – за всією шириною, 12-й
шрифт, інтервал 1, оформлення літератури за алфавітом;
 Посилання внутрішньотекстові, у квадратних дужках, наприклад: [7, с.
11], [10, арк. 61].
 Приклад оформлення бібліографічних посилань:
1. Державний архів Львівської області (далі ДАЛО). – Ф. 17. – Оп. 1. –
Спр. 10. – 34 арк.
2. Винницька І. Жива історія українських політичних емігрантів в
Канаді: інтерв’ю з братом Лаврентієм (Кузиком) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http :// www. franko. lviv. ua / Subdivisions / um / um 4-5/ Usna %20 Istoriya/1-
VYNNYTSKA %20 Irojida.htm
3. Левін К. Мандрівка крізь ілюзії / K. Левін – Львів: Свічадо, 2007. –
478 с.
4. Гординський В. Спогади про о. Йоана Петерса, отців студитів і
братів Шептицьких / B. Гординський // Світильник істини: Джерела
до історії Української католицької богословської академії у Львові
1928-1929-1944. – Ч. III / Матеріали зібрав і опрацював д-р
П.Синиця. – Торонто-Чикаго, 1983. – C. 463-468.
Усі матеріали розглядатиме редакційна колегія збірника і прийматиме
рішення щодо прийняття до публікації. Матеріали статті та заявки надсилати
на е-mail: univ 2017@ ukr.net.
ЗАЯВКА
на участь у
Міжнародна наукова конференція
присвячена 100 річчю свячень Йосифа Сліпого
Прізвище_____________________________________________________________________
Ім’я _________________________________________________________________________
По батькові ___________________________________________________________________
Місце роботи _________________________________________________________________
Посада_______________________________________________________________________
Науковий ступінь______________________________________________________________
Вчене звання_________________________________________________________________
Адреса ______________________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________
Планую: виступити з доповіддю__________________________________________________
Планую: взяти участь як слухач___________________________________________________
Тема доповіді_________________________________________________________________
Секція, в якій бажаєте взяти участь_______________________________________________
Адреса та номер відділення Нової пошти (куди Вам буде надіслано збірник після його
публікації)______________________________________________________________________

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s